Innskráning
Stofna aðgang

Bókunarkerfi

Cover gistibókunarkerfið státar af öllum kostum nútímabókunarkerfis, og rúmlega það, á þægilegan og auðskiljanlegan máta.

Aðgengilegt mælaborð gististaðarins

Sjáðu hvernig hjarta rekstursins slær í rauntíma hverju sinni á einum, auðveldlega aðgengilegum stað.

 • Allar bókanir, afbókanir og breytingar í vefstreymi (live feed).
 • Brottfarir og komur dagsins í rauntíma.
 • Nýting, velta og uppruni bókanna síðustu 28 daga.

Dagatal

Einn smellur opnar allt aðgengi að öllu sem er að gerast í húsinu núna og í nánustu framtíð

 • Sjónrænt herbergjaframboð
 • Úthlutun herbergja
 • Allir búnir að borga?
 • Tegundir gesta
 • Skilaboð tengd gestum
 • Viðhaldsmál
 • Dagbók gististaðarins
 • Sérstakir viðburðir í bænum?

Birgðir og verðskrár

Stýrðu framboði gistirýma og verðflokka á einum, auðskiljanlegum stað með þarfir þíns gististaðar í huga og á þínum forsendum.

 • Stilltu lágmarks/hámarksdvöl gesta.
 • Lokaðu á komur/brottfarir ákveðna daga.
 • Uppfærðu framboð.
 • Verð á herbergi / verð m.v. fjölda gesta í herbergi.
 • Verðtímabil / verð niður á dag.
 • Afbókunarskilmálar fyrir hverja verðskrá.

Extras

Drýgðu tekjurnar með því að selja alls kyns aukahluti og/eða gefa því verðgildi sem er innifalið nú þegar til að hafa betri yfirsýn yfir kostnað gististaðarins.

 • Morgunverður
 • Brottfararþrif
 • Flugvallasamgöngur
 • Dagsferðir
 • Komusnarl (Welcome basket)
 • Minjagripir
 • Ofl.

Sölureikningar

Faglega og snyrtilega uppsettir sölureikningar myndast í Cover og hægt er að meðhöndla þá á auðveldan hátt til að einfalda þér lífið.

 • Settu vörumerki gististaðarins í haus reikninganna
 • Sérsniðin reikninganúmer ef þess er krafist
 • Auðvelt að senda reikningana og áminningar í tölvupósti til viðskiptavina
 • Reikningsyfirlit á reikningum hvers viðskiptamanns
 • Færðu einn eða fleiri reikninga í einu yfir í bókhaldskerfi

Skýrslur

Cover býður uppá allar helstu skýrslur sem gististaðurinn þarf að hafa og eru þær aðgengilegar og auðlesnar.

Hægt er að fá skýrslur sendar í tölvupósti eftir hentugleika rekstraraðilans miðað við reglur sem hann setur eða nálgast þær hvenær sem er beint í Cover.

 • Bókunarskýrsla
 • Fjárhagsskýrsla
 • Nýtingarskýrsla
 • Verðflokkaskýrsla
 • Þernuskýrsla
 • Hagstofuskýrsla (Beintenging Hagstofuna)
 • Og margt fleira

Viðskiptamannagrunnur

Það er einfalt að halda vel utan um gesta- og fyrirtækjaupplýsingar í Cover.

Kerfið leitar alltaf að þeim sem hafa verið stofnaðir áður þegar bókun fer í gang og grunnurinn hjálpar þér að skoða viðskiptasöguna og deila henni með viðkomandi án þess að þurfa að kalla til utanaðkomandi kerfi til verksins.

Svo sérðu líka sögu samskiptanna aftur í tímann, hvenær þú sendir yfirlit og annað slíkt fyrir hvern og einn.

Tilboð

Með Cover er auðvelt að setja upp alls kyns tilboð og afsláttakóða til að laða að gesti hvort sem er vegna sérstakra viðburða eða þegar það er búist við rólegra tímabili en vanalega. Eins er hægt að setja upp sérstök hlunnindi fyrir að bóka beint.

 • Afsláttarkóðar (falin tilboð).
 • Tilboð sem birtist með öðrum verðum (ekki afsláttarkóða)
 • Gefðu “Welcome Gift” fyrir að bóka beint

Tungumál og gjaldmiðlar

Cover talar 11 tungumál fyrir notendur kerfisins. Efni til neytenda er hægt að hafa á 7 tungumálum.

Þú velur grunnmynt rekstursins til grundvallar en Cover umreiknar svo á tugi aðra gjaldmiðla miðað við gengi Evrópska Seðlabankans

Sjálfvirkni

Láttu Cover sjá um að sjálfvirknivæða innanhúss mannfreka ferla sem áður kröfðust mikillar einbeitingar og buðu upp á mannleg mistök. Eins er hægt að auka tekjurnar með tilboðum og virkri markaðssetningu.

 • Rukkun á allar bókanir
 • Innheimta fyrir bókanir án gildra kreditkorta
 • Sérsniðin samskipti útfrá þínum forsendum, t.d. herbergistegund, uppruna bókunar eða komudegi
 • Tilboð á barnum í sms-skilaboði
 • Og fleira

History / rekjanleiki

Með Cover er auðvelt að skoða nánast allt sem gerist í húsinu og í staðinn fyrir að skoða einhverja skýrslu um allt húsið, einbeitir kerfið sér að því að rekja allt innan bókunarinnar sem um ræðir.

Þú hefur innan hverrar bókunar upplýsingar um hver gerði hvað og hvenær. Þú getur þá hoppað beint í að spyrja “af hverju?” ef það er ekki augljóst á gögnunum.

Ótakmarkaður fjöldi herbergja og notenda

Þú ræður hversu mörgum notendum þú gefur aðgang að kerfinu og undir hvaða formerkjum. Allir með eigin aðgangi án þess að þú borgir krónu meira í kostnað.

Sjálfvirkir tölvupóstar

 • Staðfestingarpóstar
 • „Pre & post stay“ póstar
 • Þinn póstur, þitt útlit
Lesa meira

Channel Manager

 • Vertu með þitt framboð þar sem mögulegir gestir þínir eru að leita.
 • Bókanir, breytingar og afbókanir flæða inn og út úr kerfinu án þess að þú lyftir litla putta.
 • Tengstu sölurásum um allan heim gegnum Cover án þess að þurfa að uppfæra framboð og verð allan daginn.
 • Booking, Expedia, Ctrip, AirBnB og hundruðir annarra rása í boði fyrir eitt fast verð á mánuði.

Upselling til viðskiptavina

 • Sérhannaðir pre-stay tölvupóstar sem selja
 • Uppboðsvirkni
 • Spilavædd (gamification) samskipti í aðdraganda dvalar

Sjálfvirk tekjustýring

 • Láttu tæknina tryggja þér aukna veltu með því að reikna verðin 7 sinnum á sólarhring
 • Þú setur forsendurnar um nýtingu og meðalverð og tekjustýringin vinnur út frá því
 • Gífurleg handavinna og geðþóttaákvarðanir heyra sögunni til þar sem verðútreikningar byggja meðal annars á nýtingu gististaðarins, verðum samkeppnisaðila og áætlaðri eftirspurn á markaði svo fátt eitt sé nefnt